Svensk kvalitet och Japansk effektivitet.

Så brukar vi sammanfatta Tomoku Hus. Men det är mer än det.
 

 

Bolagets verksamhetsinriktning

Tomoku Hus AB i Dalarna är en av Sveriges största tillverkare av trähuskomponenter med fokus på väggblock, fönster och fönsterdörrar som även bildar grunden i våra husmodeller Dalecarlian Classic Homes samt vår Attefallsstuga HELGBO. Företaget har funnits i Insjön sedan 1991 och är beläget intill Österdalälven i Leksands kommun. På denna historiska plats har hus tillverkats alltsedan 1920-talet.

Tomoku Hus AB har Japan som sin främsta marknad och all försäljning dit sker inom den japanska koncernen som Tomoku Hus AB tillhör. Produkterna marknadsförs och säljs genom Sweden House Company Ltd som är en av företagets ägare.

 

Inblick i vår fönsterfabrik i Insjön

 

Containerterminal i Insjön

Miljö

Tomoku Hus arbetar aktivt för att minska miljöbelastningen. Spill och urlägget av virke processas och blir till biobränsle. Övrigt avfall sorteras i fraktioner i enlighet med ISO 14001. Vi arbetar aktivt med att hitta miljövänligare alternativ till våra kemikalier och lösningsmedel. Allt träemballage som exporteras är godkänt enligt ISPM 15.

En stor del av Tomoku Hus produkter levereras i containers. Transporterna sker på järnväg i Sverige och lastas sedan på containerfartyg för vidare transport till aktuell destination. Koldioxidutsläppet hålls på lägsta möjliga nivå.

 


Vänskapsband mellan Siljansregionen och Japan

Tomoku Hus AB är en av initiativtagarna till bildandet av Siljan-Japanstiftelsen 2005. Stiftelsens ändamål är att främja och utveckla förbindelserna mellan Siljansregionen och Japan. En viktig del i detta är att stödja ungdoms och studerandeutbyte mellan Siljansregionen och Japan samt stödja samverkan inom näringslivsområdet. Eftersom vi är ett företag med rötterna i Japan men hela vår verksamhet förlagd till Siljansbygden vill vi bidra till ökat utbyte och förståelse länderna emellan.


Tomoku Hus AB - Ägare / Ownership structure

Ägare

Tomoku Hus AB är dotterbolag i Tomoku Company Ltd koncernen. Moderbolaget heter Tomoku Company Ltd och är ägare till 70 % av aktierna. Övriga ägare är Sweden House Company Ltd med 30 %.

 


Distributörer

Vår distributör i Storbritannien är Garden2Office.