Tomoku Hus policy avseende behandling av personuppgifter

1. Allmänt

Denna policy avseende personuppgifter (integritetspolicy) beskriver hur Tomoku Hus AB, org.nr 556426-3142, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Tomoku Hus tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp och övrig kontakt med Tomoku Hus samt vid kameraövervakning av industriområdet. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Tomoku Hus AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna köpa våra produkter/tjänster, tillhandahålla oss produkter/tjänster eller kontaktar oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Tomoku Hus samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp som faktureras eller vid till exempel offertbegäran. Personnummer samt fastighetsbeteckning behöver vi när vi ansöker om rotavdrag till skatteverket. 

Vi kan även samla in personuppgifter som du väljer att lämna till oss vid företagsmässor som Tomoku Hus deltar i.

Tomoku Hus industriområde kameraövervakas av Securitas. Övervakningskamerorna är påslagna endast under tider då ingen verksamhet pågår. Kamerorna aktiveras och lagrar information då rörelse inom kamerans övervakningsområde registreras.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Personuppgifter som Tomoku Hus behandlar är:

 • Grundläggande information så som ditt namn, arbetsplats, position, arbetstitel
 • Kontaktuppgifter så som adress, e-postadress, faxnummer och telefonnummer
 • Transaktionsinformation så som betalningsuppgifter
 • Fastighetsbeteckningar
 • Personnummer 

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Tomoku Hus behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Tomoku Hus dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och fakturering
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter vid köp av produkter och tjänster
 • Lämna information per post, e-post samt telefon avseende Tomoku Hus 
 • Ge dig relevant information
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen
 • Kameraövervakningens syfte är att avskräcka och förhindra skadegörelse och inbrott på industriområdet. Bilderna kan komma att användas vid utredning av händelser såsom inbrott och skadegörelse.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Tomoku Hus kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Tomoku Hus rättsliga intressen till exempel om det pågår en juridisk process.

Tomoku Hus sparar uppgifter om kunder så länge vi är skyldiga att lagra uppgifter enligt tillämplig lag.

Inspelat material från övervakningskamerorna lagras i 30 dygn hos Securitas innan de raderas.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Tomoku Hus kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till leverantörer, konsulter och andra tjänsteföretag.

Tredje part som Tomoku Hus lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Tomoku Hus avtal med dig som kund.

Om du har valt att Tomoku Hus ska hjälpa till med bokning av transporter kommer personuppgifter att lämnas ut till valt transportbolag. 

Önskar du ha hjälp med byggnadslovhandlingar kommer personuppgifter att lämnas till respektive kommuns byggnadsavdelningar.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Tomoku Hus om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Tomoku Hus rättsliga intressen.

8. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Till exempel har vi larm till våra lokaler där personuppgifterna sparas. Vi har brandväggar som försvårar intrång i våra datasystem.

Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Överföring av inspelat material från Securitas överförs på begäran till Tomoku Hus via en krypterad VPN-tunnel. Kamerorna i vårt nätverk som terminerar hos Securitas är lösenordsskyddade.

Endast personer med så kallad A-behörighet på Tomoku Hus har rätt att begära in material från övervakningskamerorna.

9. Dina rättigheter

Tomoku Hus ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Tomoku Hus kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Tomoku Hus begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 9b. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

10. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Tomoku Hus AB
Box 60

793 12 Insjön

info@tomokuhus.se